,

Tử vi đẩu số phú giải – 28

Posted by

2.  MỆNH NGỘ MÃ LƯƠNG TÚNG DU VÔ YẾM Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Lương đồng cung là người vui vẻ thích chơi bời này đây mai đó đàn bà có cách này là người dâm dật.

 

3.  THIÊN MÃ NGỘ TAM THAI ANH HÙNG VÔ ĐỐI Cung Mệnh có Thiên Mã gặp Tam Thai là anh hùng vô địch.

 

4.  TÍNH CẦN MÃ KHÚC Ư TỨ THẬP NHI TIỀN Cung Mệnh có Thiên Mã, Văn Khúc  nếu tính cần kiệm tất giầu sang được hưởng trước 40 tuổi.

 

5.  MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Tuần, Triệt thì suốt đời long đong nay đây mai đó.

 

6.  VƯỢNG PHU ÍCH TỬ LƯƠNG DO LỘC MÃ GIAO TRÌ Nữ số cung Mệnh có Lộc, Mã thủ Mệnh hay chiếu Mệnh là người vượng phu ích tử.

 

7.  MÃ LỘC ẤY MỘT PHƯƠNG HỘI NGỘ; CÁCH PHI THƯỜNG  PHONG ĐỘ ANH TÀI Cung Mệnh có Thiên Mã, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung là người tài giỏi đảm đang phi thường.

 

8.  MÃ BẬT KIÊN KHÔNG LƯƠNG GIA QUÂN TỬ Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ mà xa lánh được Thiên Không, Địa Không Tuần Triệt là con nhà gia giáo, trái thời quân tử gái thời đoan trang.

 

9.  MÃ NGỘ KHỐC NHI PHÙNG HÌNH QUYỀN LỘC ẤN TẠI QUAN CUNG VÕ TẤT THĂNG BAN ĐỆ NHẤT; VẬN HỘI CHUYỀN ĐẠT TAM CÔNG Cung Quan Lộc có Mã, Khốc tọa thủ đồng cung gặp Hình, Quyền hội hợp tất phát võ có uy quyền hiển hách danh tiếng lừng lẫy làm đến nhất phẩm nếu gặp Lộc, An thời phát văn có quyền cao chức trọng tài lộc dồi dào vào hàng Tam Công.

 

10. MÃ NGỘ THIÊN HÌNH NHI PHÙNG THIÊN KHỐC CÔNG HOÀN PHÁT VÕ Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Thiên Hình, Thiên Khốc hội hợp tất là người tài giỏi dũng mãnh thao lược có tài điều khiển bá quan và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.

 

11. THIÊN MÃ TẠI TỴ, THỊ Ư CHIẾN MÃ HẠNH NGỘ LƯƠNG KHOA LOẠN THẾ XUẤT ĐẦU Cung Mệnh an tại Tỵ, có Thiên Mã tọa thủ gặp Lương, Khoa hội hợp là người tài ba lỗi lạc gặp thời loạn làm nên việc lớn hoặc những việc khó khăn không ai làm nổi và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.

 

12. MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nên không có đất để thi đỗ gọi là Tử Mã cũng như trường hợp gặp Tử, Tuyệt hoặc cung Mệnh an tại Hợi có Thiên Mã tọa thủ là Cùng Đồ Mã chỉ sự thăng trầm bôn ba nay đây mai đó và thường gặp thất bại tai họa xẩy đến trong đời.

 

13. MÃ NGỘ TRÀNG SINH THANH VÂN ĐẮC LỘ Hạn gặp Thiên Mã, Tráng Sinh hội hợp công danh hoạnh phát như ước nguyện, làm việc gì cũng được may mắn và có quý nhân hỗ trợ.

 

14. LỘC MÃ THIÊN DI SINH TÀI HỮU LỰC Cung Thiên Di có Lộc, Mã tọa thủ thì giàu có lớn, ra ngoài buôn bán tiền vào như nước.

 

15. CHÍCH HỎA PHẦN THIÊN MÃ BẤT NGHI VIỄN HÀNH Cung Mệnh hay Thiên Di gặp Thiên Mã, Hỏa, Linh không nên đi xa bất lợi.

 

16. LONG ĐONG ĐÒNG TẨU TÂY TRÌ BỞI VÌ THIÊN MÃ CƯ DI HÃM NHÀN Cung Thiên Di an tại Hợi, Tỵ có Thiên Mã tọa thủ tất phải long đong vất vả.

 

17. TRAI THỜI DU THỦY DU SƠN THIÊN DI NGỘ MÃ NƠI VƯỜN ĐÀO HOA Cung Thiên Di có Thiên Mã, Đào Hoa tọa thủ là hạng lêu lỏng ham chơi bời nay đây mai đó.

 

18. THIÊN MÃ YẾU THỦ Ư ĐIỀN TÀI Cung Điền, Tài nếu có Thiên Mã tọa thủ rất tốt đẹp vì lúc phát tiền vào nhanh như  ngựa chạy.

 

19. MÃ NGỘ TRƯỜNG SINH NHI HƯỞNG PHÚC Cung Phúc Đức có Thiên Mã gặp Trường Sinh tất được hưởng phúc lâu bền.   20. TỬ CUNG THIÊN MÃ PHÙNG KHÔNG GẶP SAO PHỤ BẬT MỘT VÙNG SANH ĐÔI Cung Tử Tức có Thiên Mã ngộ Không lại gặp sao Tả Phù, Hữu Bật tất có con sinh đôi.

 

21. MÃ LỘC NGỘ TƯỚNG MẤY AI GIÀU SANG ĐẾN TRƯỚC ĐÁNG TRAI ANH HÙNG Cung Mệnh, Thân có Tướng Quân gặp Thiên Mã, Hóa Lộc hội hợp tất giàu sang và anh hùng.

 

22. THIÊN MÃ TỬ SINH THÊ CUNG PHÚ QUÝ HOÀNG DƯƠNG PHONG TẶNG Cung Phu Thê an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Thiên Mã tọa thủ tất đi xa mà nên duyên vợ chồng và thường là người buôn bán giỏi dang và giàu có nên suốt đời được hưởng phú quý song toàn.

 

23. MỆNH THẦN ĐỒNG TỌA NHƯ TẠI HỎA CUNG HOẶC LÂM HỢI ĐỊA ĐỒNG CUNG VÔ CHÍNH DIỆU, KHỦNG KIẾN MÃ HÌNH LINH KIẾP THỬ CHUNG HOA KHAI NGỘ VŨ MÃN THẾ PHI BẦN TẮC YẾU Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tý, ngọ hoặc Hợi vô chính diệu rất sợ gặp Mã, Bình, Linh, Kiếp hội hợp ví như hoa vừa nở đã bị mưa vùi gió dập nên rất xấu xa mờ ám nếu giàu sang thì yếu nghèo hèn lại thọ.