,

Luận giải các sao

Posted by

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

 

 

 

 

 

 

LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH

Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu

 

  • Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi

 

  • Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương

 

  • Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ

 

  • Quý tinh: quan lộc, Thái Dương

 

  • Phú tinh: của cải, Thái Âm

 

  • Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng,  Thất Sát

 

  • Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ

 

  • Đào hoa tinh: Liêm Trinh

 

  • Ám tinh: cản trở, Cự Môn

 

  • Hung tinh:
    • dâm tinh, Tham Lang
    • hao tinh, Phá Quân
    • tù tinh, Liêm Trinh

 

LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH

 

Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu

 

Các sao tốt

 

  • Quý tinh:
    • Lộc Tồn
    • Ân Quang
    • Thiên Khôi
    • Hóa Lộc
    • Thiên Quý
    • Thiên Việt
    • Long Trì
    • Tấu Thư
    • Phượng Các
    • Thiên Mã

 

  • Phú tinh:
    • Lộc Tồn
    • Hóa Lộc

 

  • Quyền tinh:
    • Hóa Quyền
    • Quốc Ấn
    • Quan Đới
    • Tướng Quân
    • Phong Cáo
    • Đường Phù

 

  • Phúc tinh:
    • Ân Quang
    • Hóa Khoa
    • Thiên Hỷ
    • Thiên Quý
    • Thiên Giải
    • Thiếu Dương
    • Thiên Quan
    • Địa Giải
    • Thiếu Âm
    • Thiên Phúc
    • Giải Thần
    • Hỷ Thần
    • Thiên Thọ
    • Thiên Đức
    • Bác Sỹ
    • Tràng Sinh
    • Nguyệt Đức
    • Đẩu Quân
    • Đế Vượng
    • Long Đức
    • Thiên Y
    • Thanh Long
    • Phúc Đức
    • Thiên Trù

 

  • Văn tinh:
    • Thiên Khôi
    • Văn Xương
    • Phong Cáo
    • Thiên Việt
    • Văn Khúc
    • Quốc Ấn
    • Hóa Khoa
    • Lưu niên văn tinh
    • Thai Phụ

 

  • Đài các tinh:
    • Tam Thai
    • Bát Tọa
    • Lâm Quan
    • Hoa Cái
    • Đường Phù

 

  • Đào hoa tinh:
    • Đào Hoa
    • Hồng Loan

 

Các sao xấu

 

  • Sát tinh:
    • Địa Kiếp
    • Thiên Không
    • Hỏa Tinh
    • Địa Không
    • Kiếp Sát
    • Linh Tinh
    • Kình Dương
    • Đà La

 

  • Bại tinh:
    • Đại Hao
    • Thiên Khốc
    • Suy
    • Tiểu Hao
    • Thiên Hư
    • Bệnh
    • Tang Môn
    • Lưu Hà
    • Tử
    • Bạch Hổ
    • Phá Toái
    • Mộ
    • Thiên La
    • Tử Phù
    • Tuyệt
    • Địa Võng
    • Bệnh Phù
    • Thiên Thương
    • Thiên Sứ
    • Quan Phù
    • Tuế Phá

 

  • Ám tinh:
    • Hóa Kỵ
    • Thiên Riêu
    • Thiên Thương
    • Phục Binh
    • Thiên Sứ
    • Quan Phù
    • Cô Thần
    • Quả Tú
    • Quan Phủ

 

  • Dâm tinh:
    • Thiên Riêu
    • Hoa Cái
    • Mộ
    • Mộc Dục
    • Thai

 

  • Hình tinh:
    • Thiên Hình
    • Quan Phù
    • Thái Tuế

 

Các sao không tốt, không xấu

 

  • Tả Phù

 

  • Dưỡng

 

  • Triệt

 

  • Hữu Bật

 

  • Tuần