Ngày phát hành:09/06/2013

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Ngày phát hành:29/05/2013

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Ngày phát hành:29/05/2013

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Ngày phát hành:12/07/2008

Tác giả: Vũ Tài Lục (sưu khảo)